Regulamin Sklepu Internetowego Ai-Solution Sp. Z o.o. 

Obowiązuje od 01.03.2020r. 

 


I.          Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem sklep.ai-solution.pl prowadzony jest przez Ai-Solution Sp. Z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ulicy Gliwickiej 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS0000451541, NIP 6392004785, REGON 243193195, kapitał zakładowy w pełni opłacony 301 000,00 PLN. e-mail info@ai-solution.pl, nr telefonu
58 50 08 222

Działając na podstawie art. 4c ustawy w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118) Ai-Solution Sp. Z o.o. oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy.

II.                  Ochrona danych osobowych

1.      Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu sklep.ai-solution.pl są przetwarzane przez Ai-Solution Sp. Z o.o. z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Gliwickiej 23a.

2.      Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Ai-Solution Sp. Z o.o. realizację umowy lub usługi w należyty sposób. 

3.      Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują się w polityce prywatności.

III.                Ceny

1.      Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie sklep.ai-solution.pl są wyrażone w kwotach netto w złotych polskich (PLN).

 

 

IV.               Zamówienia

1.      Sklep internetowy sklep.ai-solution.pl umożliwia Klientom: 

1)      składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym sklep.ai-solution.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.

2)      uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym

  

2.      Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie sklep.ai-solution.pl kierowane przez Ai-Solution Sp. Z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3.      Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę sklep.ai-solution.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

4.      Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Ai-Solution Sp. Z o.o.

5.      Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „przygotowanie w toku”

6.      W            przypadku       złożenia           zamówienia    towarów         wymienionych            w     poz.     28a–

28c  załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w tym komputerów przenośnych, tabletów, notebooków, laptopów, telefonów komórkowych, w tym smartfonów, konsol do gier wideo, w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, na kwotę co najmniej 20 000 zł netto, umowa może być zawarta po spełnieniu przez Klienta warunków przedstawionych przez Ai-Solution Sp. Z o.o.. Płatność za ww. towary może nastąpić wyłącznie z rachunku płatniczego Klienta, który umożliwi Ai-Solution Sp. Z o.o. identyfikację składającego zlecenie płatnicze.

 

V.                 Dostawa

1.      Towar zamówiony w sklepie internetowym sklep.ai-solution.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

2.      Na czas otrzymania przesyłki składa się: 

1)      czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

2)      czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3.      Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, w zakładce ‘Zasady Dostawy’, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie kompletowania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu wysłania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia. 

4.      Jeżeli nie ustalono inaczej, Ai-Solution Sp. Z o.o. wydaje towar nie później niż sześćdziesiąt dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez Ai-Solution).

5.      Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki wg kolejności przyjętych zamówień do realizacji.

6.      Wraz z towarem wydawane są faktura VAT (o ile nie została wybrana faktura elektroniczna) wraz z warunkami udzielonej gwarancji, W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

7.      Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Ai-Solution Sp. Z o.o. zaleca sporządzić protokół szkodowy.

 

 

VI.               Sposoby płatności

1.      Płatność za towar może być dokonywana przez klienta: 

1)      Przed wydaniem towaru klientowi: 

§  Przelewem na rachunek bankowy Ai-Solution Sp. Z o.o. § Kartą kredytową lub za pomocą Przelewy24.

2.      Ai-Solution Sp. Z o.o. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Ai-Solution Sp. Z o.o. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty czy leasing).

3.      W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie.

VII.             Zwrot towaru przez konsumenta

1.      Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.

2.      Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1)    dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a)        obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach

- od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b)        polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2)    dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4.      W celu identyfikacji zwracanej rzeczy wskazane jest podanie numeru Zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie. Numer Zamówienia powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce. Brak numeru Zamówienia nie stanowi przeszkody w zwrocie rzeczy.

5.      Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

6.      Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Ai-Solution Sp. Z o.o. nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Ai-Solution Sp. Z o.o.

7.      Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

8.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

1)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.      W odniesieniu do promocji polegających na umożliwieniu nabycia innego (dodatkowego) towaru w obniżonej cenie, warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie (trwanie w obrocie prawnym) umowy sprzedaży towaru objętego promocją, o której mowa powyżej, z Ai-Solution Sp. Z o.o.. Utrata statusu kupującego (np. w wyniku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podania przyczyny) jest równoznaczna z naruszeniem warunków prowadzonej promocji i będzie skutkować dokonaniem korekty ceny sprzedaży w odniesieniu do towaru, który nabyto w obniżonej cenie, poprzez podwyższenie jego ceny do ceny regularnej, obowiązującej w dniu dokonania zamówienia. Kupującemu zostanie zwrócona cena zwróconego towaru po potrąceniu o wartość korekty dokumentu sprzedaży wystawionego do towaru promocyjnego (dodatkowego). 

10.  Ai-Solution Sp. Z o.o. nie stosuje polityki towarów zastępczych.

 

VIII.           Gwarancja i rękojmia

 

Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Ai-Solution Sp. Z o.o., z siedzibą i adresem przy ulicy Gliwickiej 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS0000451541, NIP 6392004785, REGON 243193195, kapitał zakładowy w pełni opłacony 301 000,00 PLN a Klientami.

1.                  Ai-Solution Sp. Z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia). Zasady odpowiedzialności w ramach rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

2.                  Ai-Solution Sp. Z o.o. udziela nabywcy towaru gwarancji na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy) oraz liczy się od daty sprzedaży towaru. 

3.                  Towar posiadający gwarancję, powinien być serwisowany wyłącznie w punkcie serwisowym wskazanym przez Ai-Solution zgodnie z warunkami gwarancji.

4.                  Gwarancja na towar sprzedany konsumentowi nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta względem Ai-Solution Sp. Z o.o. wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

5.                  Zgłaszając wadę towaru Klient określa, czy dochodzi swoich roszczeń z tytułu gwarancji czy rękojmi. Jeżeli Klient jest konsumentem i nie dokonał wyboru, Ai-Solution Sp. Z o.o. rozpatruje reklamację w oparciu o zasady dotyczące rękojmi. 

6.                  Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana lub zwrot ceny.

7.                  Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.

8.                  Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Ai-Solution Sp. Z o.o.; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Ai-Solution Sp. Z o.o. i producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Ai-Solution Sp. Z o.o. i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.

9.                  W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Ai-Solution Sp. Z o.o. stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji, w szczególności towar lub jego części

zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Ai-Solution Sp. Z o.o. poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Ai-Solution Sp. Z o.o. kosztów.

10.              W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi, Klient może żądać: naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny albo – w przypadku wad istotnych – odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń.

11.              Jeśli Klient zażąda obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy Ai-Solution S.A.

w restrukturyzacji ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta, proponując niezwłoczną i niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta wymianę Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcie wady, chyba że Produkt był już wymieniony lub naprawiany albo mimo reklamacji nie został wymieniony na wolny od wad lub wada nie została usunięta.

12.              W przypadkach niewymienionych w ust. 12 Ai-Solution Sp. Z o.o. ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta w ramach roszczeń z tytułu rękojmi jeżeli żądanie jest niemożliwe do zrealizowania albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W takich sytuacjach Ai-Solution Sp. Z o.o. zaproponuje Klientowi inne rozwiązanie.

13.              Jeżeli kupującym nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

14.              Należy zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę.

15.              Ai-Solution Sp. Z o.o. nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

16.              Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana (wyprzedażowa i z oferty outlet), sprzedawca odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku.

17.              Ai-Solution Sp. Z o.o. świadczy usługi posprzedażne. Aktualne informacje dotyczące ich zakresu, zasad korzystania oraz odpłatności podane są na podstronach http://sklep.ai-solution.pl/uslugi/.

 

IX.                Procedura reklamacji 

1.      Niniejsza procedura ma zastosowanie do: 1) roszczeń z tytułu gwarancji, 2) roszczeń z tytułu rękojmi.

2.      Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Ai-Solution Sp. Z o.o. oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. 

3.      Ai-Solution Sp. Z o.o. rozpatruje reklamacje w ciągu: 

1)      14 dni od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi;

2)      14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, przy czym w przypadku wystąpienia konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

4.      Jeśli oświadczenie Klienta, o którym mowa w ust. 2 nie zawiera żądania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi lub zgłoszone żądanie nie może być uwzględnione, np. jako niemożliwe do zrealizowania albo wymagające nadmiernych kosztów, Ai-Solution Sp. Z o.o. niezwłocznie zwróci się do Klienta o dookreślenie swojego żądania lub zaproponuje inny sposób rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.

5.      W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, decyzję o naprawie wadliwego towaru, wymianie lub zwrocie zapłaconej ceny podejmuje Ai-Solution Sp. Z o.o.

6.      Zwrot towaru w ramach procedury reklamacyjnej jest bezpłatny.

7.      Sposób dostarczenia sprzętu w ramach procedury reklamacyjnej:

1)      klient może wysłać sprzęt na koszt Ai-Solution Sp. Z o.o. za pośrednictwem firmy spedycyjnej UPS, pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji RMA, zamieszczony na stronie internetowej sklep.ai-solution.pl

2)      lub dostarcza towar własnym staraniem do serwisu Ai-Solution Sp. Z o.o.

8.      W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej, Klient powinien dostarczyć towar do Ai-Solution Sp. Z o.o. w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Klient może dostarczyć towar również w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd.).

9.      Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.

10.  Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym Ai-Solution Sp. Z o.o. wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego "Zgłoszenie RMA".

Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer RMA).

1)      W przypadku gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).

2)      Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której załączniku znajdować się będzie etykieta z numerem RMA.

3)      Etykietę należy przykleić na paczkę. W przypadku niemożności wydrukowania etykiety prosimy numer RMA umieścić na liście przewozowym w polu "UWAGI", lub w widocznym miejscu na przesyłce.

4)      Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym należy pilnie skontaktować się z obsługą serwisu Ai-Solution Sp. Z o.o. i wstrzymać z wysłaniem.

11.  Ai-Solution Sp. Z o.o. rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w Ai-Solution Sp. Z o.o. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, prosimy o załączenie do reklamowanego towaru dowodu zawarcia umowy w celu identyfikacji umowy sprzedaży i usprawnienia procedury reklamacyjnej.

12.  Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania. W przypadku reklamacji niezasadnej, zgłoszonej na podstawie gwarancji, Ai-Solution Sp. Z o.o. może żądać zwrotu kosztów przesyłki.

13.  Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym Klient zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych znajdujących się na nośniku/wprowadzonych do pamięci urządzenia. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie. 

14.  Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Ai-Solution Sp. Z o.o. wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Ai-Solution Sp. Z o.o. jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% średniej miesięcznej ceny wynajmu 1m2 powierzchni magazynowej w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

 

X.                  Serwis

1.      Adres, pod którym należy składać reklamacje:       

Ai-Solution Sp. Z o.o. - SERWIS      

ul. Gliwicka 23a

47-400 Racibórz

2.      Kontakt z serwisem:

Dział napraw:      

serwis@ai-solution.pl    tel. 58 500 82 22

    Dział RMA - reklamacje gwarancyjne:

      rma@ai-solution.pl       tel. 58 500 82 22

 

XI.                Postanowienia końcowe

1.      W kontaktach z klientem, Ai-Solution Sp. Z o.o. korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, czat).

2.      Ai-Solution Sp. Z o.o. ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

3.      Ai-Solution Sp. Z o.o. informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).  

4.      W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), adres office@Ai-Solution.pl nie jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy lub składania reklamacji. 

5.      W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), nr telefonu 61 668 00 00 nie jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy konsumenckiej. 

6.      W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Ai-Solution Sp. Z o.o. nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną

7.      Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

8.      Informujemy, że jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej.

9.      Korzystanie ze sklepu internetowego Ai-Solution.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: 

1)      Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

2)      Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

3)      minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

4)      w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

10.  Ai-Solution Sp. Z o.o. nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 r. poz. 1823), zgodnie z rejestrem Prezesa UOKIK: https://uokik.gov.pl/download.php?id=1480

W przypadku sporu konsumenckiego sugerujemy kontakt z najbliższym rzecznikiem praw konsumenckich, Państwowym Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub sądem powszechnym.

11.  Aktualna treść    regulaminu     dostępna         jest      na        stronie internetowej sklep.ai-solution.pl.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez

Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4] [5] [6]

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.";

w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".

[2]  Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3]  Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą

Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).".

[4]  W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".

[5]  Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a)   proszę wpisać:

-       "Odbierzemy rzecz"; lub

-       "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

b)      proszę wpisać:

-       "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";

-       "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";

-       Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub

-       Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz

c)      proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.".

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.".

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-       Adresat [Ai-Solution Sp. Z o.o. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ul. Gliwicka 23a, 47-400 Racibórz,]

-       Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

-       Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-       Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-       Adres konsumenta(-ów)

-       Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data

XII.  Znaki towarowe i prawa autorskie

Wszystkie znaki towarowe użyte w tej witrynie internetowej stanowią własność firmy Ai-Solution , chyba że zaznaczono inaczej lub jeśli w inny sposób można je postrzegać jako prawa osób trzecich. Dowolne nieautoryzowane użycie tych znaków towarowych lub innych materiałów jest wyraźnie zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich, prawa o znakach towarowych lub innych praw dotyczących własności przemysłowej.

W drodze odstępstwa od powyższego następujące postanowienia stosuje się do materiałów wideo zamieszczonych pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCX10eyUg-fqg2-vzfkpHxQw .Użytkownik może przywoływać znaki towarowe w sprawozdaniach redakcyjnych na podstawie materiałów wideo przez okres trzech lat od daty ich publikacji, pod warunkiem, że marki nie będą umieszczane w takich sprawozdaniach w dyskredytującym je kontekście. Dowolne pozaredakcyjne, komercyjne wykorzystanie dowolnego rodzaju jest zabronione i będzie uważane za naruszenie praw do znaków towarowych i/lub innych praw własności intelektualnej.